Nama     : Heni Susanto

NIKS      : 100 087 017

Jabatan : Ka. TU

Nama     : Agustin Amerila

NIKS      : 210 019 078

Jabatan : Kasubbag Akademik

 

Nama     : Adi Marhayudi, A.Md

NIKS      : 210 019 077

Jabatan : Laboran

Nama     : Agung Kurniawan, ST

NIKS      : 210 020 085

Jabatan : Aspri

Nama     : Shella Andriani, A.Md

NIKS      : 210 020 093

Jabatan : Staf

Nama     : Dwi Pramita, ST

Jabatan : Staf